gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Docència • Formació Especialitzada

Oncologia Mèdica

Tornar al llistat d'Especialitats

  

Videos del servei

Composició

Directora Clínica

Dra. Antonieta Salud Salvia

Cap de servei

Dr. Serafín Morales Murillo

Supervisor/a

Sra. Lourdes Sotés Garcia

Facultatius especialistes

Dr. Santiago Miguelsanz Garcia

Dra. Noemí Tuset Der-Abrain

Dra. Ariadna Gasol Cudos

Dra. Eleonor Murata Yonamine

Dr. Juan Felipe Cordoba Ortega

Dra. Isabena Chica de Diego

Dr. Luis Renato May Malaga

Dra. Montserrat Pilar Pampols Felip

Dr. Alberto Rodrigo Caceres

Dr. Robert Montal Roura

Dr. Joel Rafael Veas Rodriguez

Dra. Ona Pallisé Subirats

Dr. Robert Montal Roura

Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)

Dra. María Nabal Vicuña

Metges residents

Dra. Ana Prieto García

Dra. Gara Rodriguez Gonzalez

Dra. Maria Cristina Gonzalez Gimeno

Dr. Amancio Llanes Vidal

Contacte

Sra. M. Carme Ormo Fontanals

mcormo.lleida.ics@gencat.cat
Telèfon 973 705 342

Tutors

Dra. Serafín Morales Murillo

Dra. Montserrat Pampols Felip

Cartera de Serveis

Malalties ateses
Tumors malignes del sistema nerviós central i perifèric
Càncer d'ovari i de les trompes de Falopi
Càncer de coll uterí i d'úter
Càncer de ronyó
Càncers de bufeta i uroteli
Càncer de pròstata
Tumors germinals
Sarcomes de parts toves
Sarcomes ossis
Càncers endocrins
Càncers de cap i coll
Càncer de pell, inclòs el melanoma
Càncer d'origen desconegut
Càncer de pulmó microcític i no microcític, tumors de vies respiratòries, mesotelioma i tumors mediastínics
Càncer de mama
Càncer d'esòfag
Càncer d'estómac
Càncer de còlon i recte
Càncer de pàncreas
Tumors malignes primitius del fetge i de les vies biliars
Tècniques de tractament
Quimioteràpia
   Intravenosa convencional o en infusió continua mitjançant reservori
   Oral
   Experimental dins de l'assaig clínic fase-I-IV
Immunoteràpia
   Ús de productes bioimmunològics:
      Interferons subcutanis o intravenosos
      Interleuquines subcutànies
      Anticossos monoclonals subcutanis o iv
Tractament de suport hematològic
   Factor estimulants de colònies de granulòcits i eritropoetines per via subcutània
Tractaments pal·liatius
   Medicació antiàlgica tant intravenosa com subcutània
Quimioteràpia- radioteràpia concomitant en col·laboració amb amb el Servei de Radioteràpia
Tècniques invasives (diagnòstiques i terapèutiques)
   Toracocentesi
   Paracentesi
   Punció lumbar
Altres
Àrea d'hospitalització
Consultes externes
Hospital de dia
Comitè de Tumors

Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària (UFISS)
Prestacions
Anàlisis de dades clíniques més rellevants
Detecció i avaluació dels símptomes
Avaluació funcional i cognitiva
Avaluació de la situació emocional del pacient i dels seus familiars més directes
Avaluació de la dinàmica familiar i detecció de necessitats socio-laborals
Avaluació del nivell d'informació del pacient i la seva família, així com el registre del sistema de valors i prioritats
Control de símptomes amb mitjans farmacològics i no farmacològics
Estimulació de l'autoestima i autonomia
Suport emocional bàsic i intervencions específiques de psicoteràpia
Informació, gestió de tràmits i ajudes de caràcter social
Coordinació amb altres recursos sanitaris o socio-sanitaris de cara a l'alta, tant a nivell institucional com domiciliari
Avaluació de resultats

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  90,0%
Altes hospitalització  780
Estada mitjana  10,07
Consulta Externa
Primeres visites  1.438
Visites successives  15.185
Total Visites  16.623
 
Interconsulta d"hospitalització  136
Hospital de Dia
Sessions    13.213
Altra Activitat
PROVES  
Electrocardiograma  36
 
ALTRES VISITES  
Actuacions en bacterièmies per catèters, drenatges, sondes  2
Avaluació Comité  959
Coordinació telefònica  3
Elaboració informe  191
Primera visita d"infermeria  30
Segona opinió  2
Visita interna de seguiment  193
Visita successiva d"infermeria  1.117
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  961
Consulta telefònica de/a pacient  580
Primera visita a distància sense pacient  1
Primera visita telefònica  1
Primera visita videoconsulta  1
Valoració de proves d"altres centres  5
Visita a distància amb pacient  11
Visita successiva a distància sense pacient  10
Visita successiva telefònica  36
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  840
Control de paràmetres i monitorització  1.017
Cures associades a creences i valors  4
Cures d"alimentació i Nutrició  8
Cures de benestar  972
Cures de catèters  49
Cures de comunicació i interacció  1.055
Cures de mobilització  6
Cures de seguretat  1.060
Cures d"eliminació, sondes i drenatges  1
Cures d"higiene i Prevenció Infecció  1
Cures d"oxigenació  10
Educació Sanitària  206
Medicació  1
Obtenció de mostres  708
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  7

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Programes

Programa de l'especialitat adaptat al centre: PDF

Programa nacional de l'especialitat: PDF

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal