gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Àrea Professionals • Qualitat i Seguretat Clínica
 • Política de Gestió

  L'activitat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) està centrada en el pacient. La seva Política de Qualitat, ajustada a les directrius del Departament de Salut i de l'Institut Català de la Salut, pretén aglutinar els seus professionals i els propis pacients i familiars en l'objectiu de prestar una assistència d'excel·lència.

  La Qualitat constitueix una de les línies estratègiques de la institució i vertebra el conjunt de la seva activitat assistencial i de suport.

  L'impuls i lideratge de la Política de Qualitat a l'HUAV correspon al Comitè de Direcció, però la Qualitat és responsabilitat de cada professional de l'Hospital, cadascú en el seu àmbit de treball, en forma de compromís professional i ètic inexcusable.

  Els instruments per aconseguir els objectius són la millora contínua, la innovació i la gestió sostenible, que garanteixin la màxima qualitat tècnica i la seguretat clínica dels pacients.

  La gestió de la Qualitat, i en especial de la Seguretat Clínica, no tindrà mai un vessant punitiu, sinó que s'encaminarà sempre a la detecció de problemes i millora d'aquests, en col•laboració estreta amb els professionals.

  Les línies generals i els objectius concrets s'expressen a través del Pla de Qualitat i Seguretat Clínica de l'Hospital que és únic, integral i inclou tots els processos i nivells assistencials que desenvolupa el Centre.
 • Model de Gestió

  El desenvolupament de la Qualitat a l'HUAV es basa, des de l'any 2004, en el model de qualitat total de l'European Foundation for Quality Management (EFQM) que se sustenta en tres principis bàsics:
  • Recerca de la satisfacció dels usuaris.
  • Implicació activa dels professionals.
  • Estratègies adreçades a la millora contínua en les activitats que es realitzen.

  També té presents una sèrie de factors importants:
  • Lideratge de la Direcció
  • Orientació al client
  • Cultura de la qualitat i millora contínua dels professionals
  • Avaluació de resultats
 • Gestió de processos

  Constitueix una de les quatre grans línies estratègiques del Pla de Qualitat vigent.

  Busca assolir la perfecta coordinació de totes les estructures de l'Hospital a l'hora de realitzar la seva tasca assistencial, docent o de recerca, entrellaçant les activitats estratègiques, els processos clau i els de suport, tenint sempre com a objectiu central la satisfacció dels usuaris. L'eina fonamental d'evolució és la revisió continuada de l'activitat, a través de la mesura dels indicadors, i la proposta d'accions de millora.

  El propòsit a mig termini és el desenvolupament de la totalitat dels processos realitzats en el Centre.
 • Acreditació de l'Hospital

  Constitueix una de les quatre grans línies estratègiques del Pla de Qualitat vigent.

  L'Hospital va iniciar fa anys el recorregut cap a l'assoliment d'una certificació de qualitat a càrrec d'una entitat reconeguda. L'any 1998 ja va efectuar una autoavaluació, basada en el model de la Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organizations. Posteriorment, l'any 2004, va adoptar el model de qualitat europeu EFQM.

  Des de 2006, amb la generalització del Procés d'Acreditació d'Hospitals d'Aguts, desenvolupat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el nostre Centre ha treballat en base als estàndards establerts per aquesta organització. El procés implica diverses fases: autoavaluació, avaluació externa per una empresa acreditada, compromís amb la millora a través de plans anuals i obtenció de la certificació per part del Departament de Salut.

  L'any 2009 l'Hospital va aconseguir la primera certificació, vàlida per un període de tres anys, durant els quals s'han desenvolupat diversos plans de millora. Actualment el Centre està en procés de reacreditació.

  A part del reconeixement de qualitat i competència que l'acreditació suposa per a l'Hospital, oferint alhora una garantia de confiança al ciutadà, aquesta constitueix una eina valuosa per revisar tots els processos i aglutinar el conjunt de professionals en la consecució dels objectius de millora.
 • Seguretat Clínica

  La seguretat clínica és la dimensió de la qualitat assistencial que busca prevenir i reduir els riscos relacionats amb l'atenció sanitària, que es poden traduir en perjudici o lesions per als pacients.

  Un dels objectius principals del Pla de Qualitat és l'establiment i consolidació de la cultura de la seguretat del pacient en l'àmbit de l'Hospital, implantant en els professionals la idea de que no hi ha assistència de qualitat sense seguretat clínica i que aquesta darrera està lligada indefugiblement amb l'ètica professional.

  Les eines per aconseguir aquest canvi cultural són la implicació dels directius, la formació continuada i el foment de la participació dels professionals des del seu propi àmbit de treball. Així mateix, es considera que la participació del propi pacient és d'importància cabdal per al bon funcionament de qualsevol iniciativa implantada.

  Cal remarcar que la gestió de la Seguretat Clínica, no ha de tenir mai un vessant punitiu, sinó que s'ha d'encaminar sempre a la detecció de problemes i millora d'aquests, en col•laboració estreta amb els professionals.

  L'Hospital ha impulsat des de la dècada dels 80, programes de prevenció de la infecció nosocomial. En els darrers 10 anys, amb el desenvolupament d'iniciatives com l'Aliança Mundial per a la Seguretat dels Pacients, propiciada per l'OMS, o l'Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, s'ha sumat a diversos programes de seguretat clínica en àmbits tant diversos com la prevenció de caigudes, la gestió d'esdeveniments adversos relacionada amb els fàrmacs, la identificació inequívoca dels pacients o la prevenció d'úlceres per decúbit.

  El repte més immediat és la implantació del nou sistema de comunicació i gestió d'esdeveniments adversos: TPSC Cloud, impulsat pel Departament de Salut.

 • Disminució de la variabilitat clínica

  Constitueix una de les quatre grans línies estratègiques del Pla de Qualitat vigent.

  La variabilitat és un fenomen inherent a la pràctica clínica, no perjudicial en si mateix. Cal tenir en compte, però, que pot influir en aspectes tant importants com la seguretat del pacient (indicació de tractaments o proves d'eficàcia no contrastada, que poden provocar esdeveniments adversos) o la despesa excessiva per pràctiques ineficients.

  L'Hospital ha desenvolupat diferents projectes encaminats a reduir la variabilitat, sempre amb el consens dels professionals i cercant el suport de l'evidència científica disponible.
  • Gestió documental única per a tot el Centre. Unifica criteris per a l'elaboració, implantació i difusió de qualsevol document, clínic o administratiu, a l'àrea d'influència de l'Hospital.
  • Comissions Clíniques. Òrgans multidisciplinars, amb àmplia participació dels professionals, que actuen assessorant a la Direcció en el seu àmbit d'expertesa i vetllen per la qualitat de l'assistència.
  • Programes de gestió transversal de les malalties cròniques. Coordinació entre els diversos professionals i nivells assistencials implicats en l'assistència a determinades malalties cròniques d'alta prevalença. L'objectiu és l'eficiència i la disminució dels episodis d'ingrés hospitalari, amb millora de la seguretat clínica d'aquests pacients.
  • Codis d'activació urgent. Permenten aglutinar en l'espai de temps més curt possible el conjunt de recursos assistencials necessaris per obtenir uns resultats òptims en processos (ictus cerebral, infart de miocardi, etc) que tenen un pronòstic lligat al temps de demora en el seu tractament.
 • Comissions

  Comissions clíniques i Comitès

  • Comissió de Tumors i Teixits
  • Comissió de Farmàcia
  • Comissió d'Infeccions
  • Comissió d'Històries Clíniques
  • Comissió de Mortalitat
  • Comissió de Transfusions
  • Comissió de Nutrició Artificial
  • Comissió de Reanimació Cardiopulmonar
  • Comissió de Trasplantament
  • Comissió del Dolor
  • Comissió de Garantia i Control de Radioteràpia
  • Comitè d'Ètica Assistencial
  • Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal