gencat
RSS
Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran
 • Recerca

  La Gerència Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran – Gestió de Serveis Sanitaris ha donat sempre una especial importància a la interrelació existent entre qualitat assistencial, docència i recerca, i per tant de l'impacte que la recerca suposa sobre la societat a la que serveix. A més, és important considerar el repte particular de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova com a hospital de referència del territori.

  Actualment, part de l’activitat investigadora s’articula mitjançant l’acord de col•laboració amb diverses Fundacions per a la recerca. A destacar, La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

  La Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) és un centre de referència en la recerca i la promoció de la salut al primer nivell assistencial que té com a objectiu impulsar i desenvolupar la innovació, la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l’àmbit de l’atenció primària, i oferir formació amb la finalitat de generar coneixements, difondre resultats i traslladar-los a la pràctica clínica per aportar eficiència al sistema sanitari i promoure i millorar la salut de les persones.

  L'IRBLleida sorgeix d’un acord de col•laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Dr. Pifarré i la Universitat de Lleida (UdL) amb la finalitat de crear sinèrgies entre la recerca bàsica, la clínica i l’epidemiològica que es duia a terme a la regió de Lleida.

  Les àrees de major producció científica en aquests centres són l’oncologia mèdica, neurologia, nefrologia, l’àrea de salut mental, cirurgia general i digestiu, pediatria i medicina interna, a part de la recerca associada a la medicina de família.

  En aquest context es desenvolupen un nombre elevats d’assajos clínics, convenis amb empreses del món biotecnològic i biomèdic, i projectes de recerca obtinguts en convocatòries competitives a càrrec d’organismes privats i públics a nivell espanyol i/o europeu. Per tipus de projecte, destaca el Servei d’oncologia mèdica, neurologia i trastorns cognitius en assajos clínics promoguts per la Indústria Farmacèutica; cirurgia general, medicina interna, neurologia i traumatologia en productes sanitaris; cardiologia, hematologia, farmàcia i nefrologia en estudis post-autorització (EPAs) i observacionals; anatomia patològica, neurologia i oncologia mèdica en estudis genètics; i salut mental, pneumologia, endocrinologia, medicina interna i pediatria en d’altres tipus de disseny. Circuit projectes de recerca
 • Activitats de Recerca

  • Repte de Recerca 2022: Bases de la convocatòria PDF
  • Repte de Recerca 2021, COVID-19: Bases de la convocatòria PDF   (Correcció d'errades PDF)
  • Repte de Recerca 2021, COVID-19: Sol·licitud PDF
  • NOTA Pròrroga Repte de Recerca 2021: PDF

  • Memòria Recerca 2020 PDF
  • Memòria Recerca 2021 PDF
 • Documents de Recerca

  • Participació en projectes competitius PDF
  • Afiliació dels autors en les publicacións cientifíques PDF
  • Infografia de les afiliacions PDF
  • Memòria de recursos. Laboratori mostres animals WORD PDF
  • Memòria de recursos. Document intern per obtenir Idoneïtat de les Instal·lacions i/o Conformitat de la Direcció del Centre WORD
  • Memòria de projecte de recerca HUAV WORD
  • Plantilla pòster HUAV PowerPoint i Atenció Primària PowerPoint
  • Model Full d'Informació al Pacient - Consentiment Informat WORD
 • Comitè d’Ètica d’investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de la Gerència Territorial de Lleida – GSS

  Missió
  Aquest CEIm te com a missió vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els hi puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització als centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.

  Funcions
  Avaluar aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent.
  Avaluar les modificacions substancials dels estudis clínics autoritzats amb medicaments o productes sanitaris i emetre el dictamen corresponent.
  Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis post autorització amb medicaments (EPAs).
  Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis farmacogenòmics i farmacogenètics.
  Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes d’investigació biomèdica.
  Realitzar un seguiment, com a mínim un cop l’any, dels estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris, i de la resta de projectes avaluats pel CEIm des de l’inici fins a la recepció del informe final.
  Actuar com a Comitè d’Ètica extern del BIOBANC IRBLleida. I, en concret, avaluar la cessió i incorporació de mostres segons estableix l’article 69 de la Llei d’investigació biomèdica i l’article 34 del Real Decreto 1716/2011.


  Centres adscrits a l’àmbit d’actuació del CEIm: PDF

  Memòria 2018: PDF

  Memòria 2019: PDF

  Memòria 2020: PDF

  Memòria 2021: PDF

  Memòria 2022: PDF

  PNT - Reglament de funcionament intern: PDF

 • Requisits CEIm i models de documents

  • Requisits CEIm de referència WORD
  • Requisits contracte assajos clínics WORD
  • Requisits estudis post-autorització (EPA) WORD
  • Requisits Estudis Observacionals amb medicament (EOm) WORD
  • Requisits estudis d’investigació biomèdica WORD
  • Sol·licitud avaluació Treball de Fi de Grau / Treball de Fi de Màster WORD
  • Memòria de recursos. Document intern per obtenir Idoneïtat de les Instal·lacions i/o Conformitat de la Direcció del Centre WORD
  • Idoneïtat de les instal·lacions WORD
  • Compromís del Investigador WORD
  • Conformitat del Cap de Servei WORD
  • Sol·licitud d’emissió de factura – Taxes CEIm. català PDF - castellano PDF - english PDF
  • Memòria de projecte de recerca Protocol CEIm WORD
 • Taxes CEIm

  Cuadre de taxes

  • Castellano: PDF - English: PDF
 • Calendari Reunions

  Calendari reunions

 • Normativa

  • Real Decret 957/2020, de 3 de novembre, pel quan es regulen els estudis observacionals amb medicament d’ús humà PDF
  • Instrucció 1/2017 sobre el procediment d’acreditació dels comitès d’ètica d’investigació clínica com a comitès d’ètica d’investigació amb medicaments procedent del Decret 406/2006, de 24 d’octubre de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen els requisits i el procediment d’acreditació dels Comitès d’Ètica d’investigació clínica

  • Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica d’investigació amb medicaments i el Registre espanyol d’estudis clínics.
  • Reglament (UE) núm. 536/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre els assaigs clínics de medicaments d’ús humans.
  • Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats d’investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per a investigació biomèdica.
  • Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, per el que es publiquen les directrius sobre estudis posautorització de tipus observacional per a medicaments d’ús humà.
  • Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica.
  • Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  • LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

  Fitxes sobre protecció de dades/ dades anonitmitzades en recerca
  • Annex 1. Supòsits d'ús de dades per recerca (Fitxa 4) PDF
  • Fitxa 3. Dada Personal, Anonimitzada, Pseudonimitzada i Codificada PDF
  • Fitxa 5. Contingut del protocol de recerca PDF
  • Avaluació d’impacte de protecció de dades (AIPD) Excel Poster

  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
 • Enllaços d'interès

  Universitat de Lleida Institut Recerca Biomèdica IDIAP Jordi Gol

Notícies

L’equip d’ictus de Lleida i el SEM demostren per primer cop l’efecte positiu d’una tècnica practicada a l’ambulància per millorar el pronòstic dels pacients
Ampliar informació
Infermers de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida reben una beca per millorar l’ús de catèters venosos
Ampliar informació
Lleida estrena una nova Comissió Clínica Territorial d’Urgències i Emergències
Ampliar informació
Reconeixement europeu per a la Unitat d’Hemostàsia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Ampliar informació


©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal