gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Cardiologia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de servei

Dr. Fernando Worner Diz

Caps de secció

Dra. Eva Pueo Crespo

Dr. Juan Manuel Casanova Sandoval

Facultatius especialistes

Dra. Iris De la Puerta Gonzalez-Miró

Dra. Isabel Hernández Martí

Dr. Carles Tomás Querol

Dra. Albina Aldomá Balasch

Dr. Pedro Kristian Rivera Aguilar

Dr. Pablo Pastor Pueyo

Dra. Anna Bosch Gaya

Dr. Diego Menendez Ramírez

Dr. Ramon Bascompte Claret

Dra. Emilia Blanco Ponce

Dr. Diego Fernández Rodriguez

Dra. Jara Gayan Ordas

Dra. M. Dolors Viles Bertran

Dra. Marta Zofia Zielonka

Dra. Lucia Matute Blanco

Dra. Hildemari Trini Espinosa Viamonte

Dra. Immaculada Calaf Vall

Dr. Carlos Eduardo Izurieta

Dra. Elena Patricia Gambo Ruberte

Dr. Javier Cantalapiedra Romero

Dra. Nuria Pueyo Balsells

Dr. Marcos Garcia Guimaraes

Dr. Hebert Ayala More

Dr. Ignacio Barriuso Barrado

Metges residents

Dra. Patricia Irigaray Sierra

Dra. Tania Siddarth Althair Ramirez Martínez

Dra. Esther Papiol Morales

Dra. Alba Bermúdez Jiménez

Dra. Mireia Martínez Rubió

Dr. Arnau Cabello Ramírez

Dra. Alba Orellana Morote

Cartera de Serveis

Consultes generals
Primeres consultes
Consultes de seguiment
Consultes ràpides de resultats
Consulta d'alta resolució
Consulta especialitzada de marcapassos
Consulta especialitzada d'arítmies
Estreta relació i comunicació amb medicina primària
Unitat d'hospitalització
Seguiment clínic dels pacients
Interconsultes hospitalàries
Ecocardiografia i Doppler
Monitoratge amb telemetria
Unitat d'insuficiència cardíaca
Control i seguiment de l'ICC crònica
Rehabilitació cardíaca (en desenvolupament)

Unitat coronària
Monitoratge hemodinàmic Monitoratge Electrocardiogràfic Suport Hemodinàmic
Monitoratge de pressions Electrocardiograma Farmacològic
      Pressió arterial invasiva i no invasiva Monitoratge fix Contrapulsació aòrtica
     Pressió venosa central Monitoratge per telemetria Punció i drenatge pericàrdics
      Pressió artèria pulmonar Detecció, control i tractament d'arítmies Punció i drenatge pleural
      Pressió d'enclavament pulmonar      Cardioversió elèctrica
Determinació del cabal cardíac convencional i continu       Sobreestimulació auricular i ventricular
      Per termodilució       Implantació de marcapassos provisional
      Per impedància Estudi variabilitat de l'ST
Resistències vasculars i transport d'oxigen      Nutrició enteral
Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador)      Hemofiltració arteriovenosa contínua
Ecocardiografia i Doppler      Hemofiltració venovenosa contínua
Saturació arterial i venosa mixta contínues Hipotèrmia terapèutica
Pulsioximetria

Suport Ventilatori Suport Metabòlic Suport Renal Altres
Ventilació mecànica invasiva Nutrició parenteral completa Hemofiltració arteriovenosa contínua Assistència continuada les 24 hores al dia
Ventilació mecànica no invasiva Nutrició parenteral perifèrica Hemofiltració venovenosa contínua Suport Vital Basic (SVB) i Avançat (SVA)
Insuflació de gas transtraquial Nutrició enteral Transport intrahospitalari de pacient crític
Hipotèrmia terapèutica

Unitat d'imatge i exploracions funcionals
Ecocardiografia transtoràcica, amb i sense contrast endovenós Ecocardiografia d'estrès Altres
Mode M Estrès farmacològic: Dobutamina, Dipiridamol Ecocardiografia transesofàgica, amb i sense contrast endovenós
2D Estrès físic: ecocardiograma d'esforç (cinta rodant) Prova d'esforç convencional (cinta rodant)
Doppler color, polsat i continu
Doppler tisular
Strain, strain rate
3D

Unitat d'hemodinàmica i cardiologia intervencionista
Cateterismes diagnòstics (fonamentalment per via radial) Intervencionisme percutani (fonamentalment per via radial) Altres
Coronariografies Angioplàstia primària i de rescat en el context d'infart agut de miocardi Biopsia endomiocàrdica
Ventriculografia Angioplàstia amb baló convencional Contrapusació aórtica
Aortografia Angioplàstia amb baló de tall Ecografia intracoronària amb histologia virtual
Cateterisme cardíac dret Implantació de stents convencionals Estudi funcional arterial coronari (guia de pressió intracoronària)
Anàlisi dels estudis amb programa de quantificació tridimensional Implantació de stents farmacoactius Segellat arterial percutani
Manometries arterials, venoses i de totes les cavitats cardíaques Dispositius d'aspiració de trombus Estudi reactivitat pulmonar (test agut vasodilatador)
Dispositius de protecció d'embolització distal
Aterectomia rotacional

Unitat d'arítmies
Consulta Externa Procediments i Estudis No Invasius
Consulta monogràfica especialitzada en Arítmies Cardíaques Registre Holter ECG de 24 hores
Consulta monogràfica d'infermeria de control i seguiment de Marcapassos Monocamerals Registre Holter ECG de 48 hores
Consulta monogràfica de control i seguiment de Dispositius Complexos (Marcapassos bicamerals, Marcapassos Resincronitzadors, Desfibril·ladors Convencionals i Desfibril·ladors Resincronitzadors) Cardioversió elèctrica
Consulta de cures d'infermeria de ferides quirúrgiques post-implant de dispositius Test farmacològic per avaluació de canalopatíes

Procediments Electrofisiològics Implant de Dispositius
Estudis Electrofisiològics Implant d'Enregistrador d'Esdeveniments ("Reveal")
      Estudi de la funció sinusal Implant de Marcapassos Provisional
      Estudi de la conducció auriculo-ventricular Implant de Marcapassos Convencional Definitiu
Implant de Marcapassos Convencional Definitiu Estudi d'arítmies supraventriculars Implant de Marcapassos Convencional Definitiu
      Estudi d'arítmies ventriculars       Implant de Marcapassos VVI
Procediments d'Ablació Estàndard       Implant de Marcapassos VDD
      Ablació de Taquicàrdia per Reentrada Intranodal       Implant de Marcapassos DDD
      Ablació de Via Accessòria       Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Convencional esgotat
      Ablació d'Istme Cavo-Tricuspídeu Implant de Marcapassos Resincronitzadors
      Ablació del node AV Explant i Recanvi de generador de Marcapassos Resincronitzador esgotat
Procediments d'Ablació Complexa (amb ús de Navegador Eletroanatòmic) Implant de Desfibril·lador Automàtic Convencional: Monocameral i Bicameral
      Ablació de Flutter auricular Atípic Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Convencional
      Ablació de Taquicàrdia Auricular Implant de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzadors
      Ablació de Taquicàrdia Ventricular Explant i Recanvi de generador de Desfibril·lador Automàtic Resincronitzador
      Ablació d'Extrasístolia Ventricular

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Hospitalització
% ingressos urgents  74,9%
Altes hospitalització  1.298
Altes CMA  321
Estada mitjana  4,37
Consulta Externa
Primeres visites  2.017
Visites successives  5.833
Total Visites  7.850
 
Interconsulta d'hospitalització  353
Interconsulta a urgències  75
Interconsulta hospitalització a domicili  2
Hospital de Dia
Sessions  440
Altra Activitat
PROVES  
Cateteritzacio arterial  1
Pulsioximetria /Pulsioximetria nocturna  579
Electrocardiograma  5.974
Prova d'esforç convencional en Treadmill  294
ECG - Holter 24 hores  16
EEF de conducció  21
Control marcapassos  4.104
Control / Revisió DAI  653
Control Holter implantable  401
Verificació del ritme d'un marcapassos (Funcionament)  1.429
Verificació de la forma de les ones d'artefacte d'un marcapassos  1.425
Verificació de la impedància de l'elèctrode d'un marcapassos  1.720
Verificació del llindar de voltatge o amperatge d'un marcapassos  1.721
Estudi funció miocàrdica  6
Prova provocació de síndrome de Brugada  6
EEF d' arítmies  25
Retirada ECG-Holter 24 hores  14
FFR o Estudi del fluxe fraccional de reserva coronària:  50
Estudi de vasos coronaris amb OCT ( tomografia de coherència òptica).  35
Test d'Adenosina  4
 
RADIOLOG.  
Arteriografia coronària  1.117
Arteriografia de la mamària interna  7
Ecografia cardíaca d'estrès farmacològic  9
Ecografia cardíaca d'estrès físic  356
Ecografia cardíaca transesofàgica  275
Ecografia cardíaca transtoràcica  6.061
Ecografia portàtil  16
Ultrasò intravascular  18
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  63
Primera visita d'infermeria  631
Visita successiva d'infermeria  1.081
Visita per cura d'infermeria  549
Visita successiva d’infermeria telefònica  71
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  6.577
Consulta telefònica de/a pacient  2.376
Coordinació telefònica  1.587
Primera visita a distància sense pacient  37
Primera visita telefònica  3
Primera visita telemàtica  1
Visita a distància amb pacient  158
Visita successiva a distància sense pacient  106
Visita successiva telefònica  158
Visita successiva telemàtica  3
Visita successiva videoconsulta  2
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Circuits  1
Control de paràmetres i monitorització  1.609
Cura de ferides i altres lesions  329
Cures d'alimentació i Nutrició  43
Cures de benestar  250
Cures de catèters  1.070
Cures de comunicació i interacció  347
Cures de mobilització  764
Cures de seguretat  1.504
Cures d'eliminació, sondes i drenatges  87
Cures d'higiene i Prevenció Infecció  2.526
Cures d'oxigenació  843
Educació Sanitària  1.168
Embenat compressiu  524
Embenats especials (Velpeau /Gill-Kristen vuit /corbata de Schanz)  1
Medicació  1.116
Obtenció de mostres  98
Procediments Diagnòstics i Terapèutics  4.338
Urgències  53
 
TRACTAMENTS  
Cardioversió  219
Desfibril•lació externa  6
Sedació  1
Ventilació assistida invasiva  1
 
PROCED IQ  
Ablació de fibril•lació auricular  12
Ablació de lesió cardíaca per radiofreqüència  159
Ablació de lesió o teixit del cor per via accessòria  1
Ablació del node A-V  1
Altres operacions cor i pericardi. Retirada desfibril•lador,reposició elèctrode,revisió receptacle CRT-D  1
Angioplàstia coronària amb cutting ballon  43
Angioplàstia coronària transluminal percutània (actp) o aterectomia coronària  12
Angioplàstia coronària transluminal percutània / Aterectomia rotacional  11
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP amb baló  362
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP de rescat  3
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP primària  210
Angioplàstia coronària transluminal percutània -ACTP sobre by-pass aortocoronari  3
Angioplàstia de baló farmacoactiu  44
Aortografia. arteriografia d'aorta i crossa aòrtica.  4
Arteriografia d'altres vasos intratoràcics  1
Arteriografia d'artèries femoral i altres artèries d'extremitat inferior  8
Cateterització cardíaca combinada dretai esquerra  47
Imatge endovascular de vasos coronaris  3
Implant de baló de pulsació  26
Implant Holter implantable  70
Implantació de dos stents vasculars  97
Implantació de quatre o més stents vasculars  2
Implantació de tres stents vasculars  21
Implantació desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos[CRT-D]  1
Implantació desfibril•lador resincronitzador cardíac, sistema total [CRT-D]  14
Implantació d'un stent vascular  367
Implantació marcapàs resincronitzador cardíac sense menció de desfibril•lació, sistema total [CRT-P]  29
Implantació o reemplaçament de desfibril•lador/cardioversor automàtic, sistema total [AICD  27
Implantació valvular percutània aòrtica  1
Implantació/reemplaçament desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos [CRT-D]  5
Implantació/reemplaçament marcapàs resincronitzador cardíac només generador impulsos[CRT-P]  1
Infusió trombolítica d'artèria intracoronària.Efectuada directament: infusió enzim, inhibidor plaquetari  128
Inserció de marcapàs permanent, inicialo reemplaçament, tipus de dispositiu noespecificat  296
Inserció de sistema de marcapàs transvenós temporal  11
Inserció de stent d'artèria coronària, alliberador de fàrmacs.  438
Inserció de stent(s) d'artèria coronària, no alliberador de fàrmacs. Stent(s): sol, combinat  61
Pericardiocentesi  23
Procediment en dos vasos  40
Procediment en la bifurcació d'un vas  87
Procediment en un únic vas  470
Reparació de defecte septal interauricular amb pròtesi,tècnica tancada.Insercióde dispositiu d'ombrel•la  1
Revisió de derivació (elèctrode). Reparació d'elèctrode, reposició d'elèctrode,revisió derivació NOS  17
Revisió o recol•locació de receptacle de marcapàs. Desbridament i adaptació, cre  2
Revisió o retirada de dispositiu de marcapàs. Reparació de dispositiu, retiradasense reemplaçament  3
Substitució de marcapassos de doble cambra  1
Substitució desfibril•lador resincronitzador cardíac només generador d'impulsos[CRT-D]  2
Tancament percutani forat oval permeable  6
Trombectomia coronària transluminal percutània  169

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal