gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos

Tornar al llistat de Serveis
Equip

Coordinadora

Dra. Esther Barbé Illa

Facultatius especialistes

Dra. Lourdes Villarte Farré

Dra. Patricia Afanador Luna

Cartera de Serveis

Activitats de prevenció i assistència
Activitat programada Atenció Urgent
Programa de vigilància específica de la salut dels treballadors a l'Hospital i amb desplaçaments al territori Accidents de treball
   Reconeixements mèdics inicials o amb la incorporació    Assistència immediata als accidents amb risc biològic (exposicions a sang per punxada o esquitxada)
   Reconeixements mèdics periòdics    Assistència immediata a altres exposicions de risc via respiratòria (aèria, gotes) o per contacte directe
   Reconeixements mèdics obligatoris (treballadors exposats a radiacions ionitzants tipus A o exposats a agents cancerígens)    Atenció immediata o diferida a altres tipus d' accidents
Protocols de vigilància de la salut    Suport a les agressions
   Examen bàsic de salut Estudis de contactes
   Protocols específics per a treballadors exposats a agents biològics (general, parenteral, tuberculosi, brucel·losi), agents químics, agents físics (radiacions, soroll), riscos biomecànics, psicosocials, etc    Intervenció preventiva en exposicions grupals (font tuberculosa, meningítica, etc.)
Activitats de prevenció i promoció de la salut Consulta espontània per contingències ocupacionals o comunes
   Immunitzacions (actualització de l'expedient vacunal, campanyes)
   Consulta de deshabituació tabàquica
   Consulta d'excés de pes i obesitat
Proves complementàries: extraccions de sang, prova de la tuberculina, test de control de visió, espirometria, ECG, cooximetria

Activitats de tipus tècnic
Atenció a consultes Activitats de protecció radiològica Accidentalitat
Consultes relacionades amb les condicions de seguretat, higiene i ergonomia Col·laboració amb el Servei de Protecció Radiològica i UTPR Registre i investigació d'accidents i incidents
Consultes psicosocials (conflictes organitzatius, agressions, assetjament) Assessorament en equips de protecció personal Registre d' agressions
Assessorament en matèria d'equips de protecció individual Estadística de sinistralitat
Assessorament permanent en matèria de seguretat i salut en el treball

Avaluacions de riscos Emergències
Inicial i revisions periòdiques Implantació plans d'emergència (actualització de documents, preparació de simulacres, divulgació del pla d'emergència, etc.)
Específica
Visites de prevenció i controls periòdics de les condicions de treball
Avaluació específica del risc psico-social i planificació de mesures

Activitats globals de gestió, informació i formació en PRL
Sistema de gestió de la PRL Informació i formació
Planificació de l'acció preventiva Assessorament permanent del Comitè de Seguretat i Salut
Implantació de procediments Activitats divulgatives i informatives adreçades als treballadors
Activitats de coordinació empresarial Elaboració de recomanacions i instruccions de seguretat
Activitats de coordinació en matèria d' obres Elaboració i participació en el Pla anual de formació en prevenció de riscos
Controls en la lluita integrada contra les plagues Participació en grups de treball i en l'elaboració de protocols

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021


Consulta Externa
Primeres visites  1.146
Visites successives  665
Total Visites  1.811
Altra Activitat
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  1
Primera visita d"infermeria  412
Visita interna de seguiment  1
Visita successiva d"infermeria  199
 
TELEMEDICINA  
Consulta a distància sense pacient  4
Consulta telefònica de/a pacient  12
Primera visita d"infermeria telefònica  2
Primera visita telefònica  2.250
Primera visita telemàtica  229
Primera visita videoconsulta  54
Visita successiva telefònica  2.630
Visita successiva telemàtica  162
Visita successiva videoconsulta  44
 
TRACTAMENTS  
Administració vacuna COVID-19-Primera dosi  286
Administració vacuna COVID-19-Segona dosi  170
Administració vacuna COVID-19-Tercera dosi  43

Activitat Docent

Activitat docent del Servei: PDF

Activitat de Recerca

Activitat de recerca del Servei: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal