gencat
RSS
Àmbit Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Portada • Ciutadania • Oferta Assistencial • Serveis i Unitats

Otorrinolaringologia

Tornar al llistat de Serveis
Video del servei

Equip

Cap de secció

Dr. Antonio Ruiz Giner

Facultatius especialistes

Dr. Leandre Andreu Mencía

Dr. Josep Soteras Ollé

Dr. Víctor Palomar Asenjo

Dr. Diego Hernando Macias Rodriguez

Dra. Mariela Andrea Carboni Muñoz

Metges residents

Dr. Jose Francisco Garcia Amabile

Dr. José M Sala-Vivé Gallego

Dra. Vesela Ivanova Borukova

Dra. Haya Rahwan i Khdair

Cartera de Serveis

Proves diagnòstiques que es realitzen a la Consulta
Audiometria Exploració nervi facial complet (lacrimació, salivació, electromiografia i neurografia)
Anàlisi de Veu Exploració de càvun. Biòpsia
Biòpsia faríngia Exploració de l'equilibri
Biòpsia ganglionar simple Exploració vestibular
Biòpsia laríngia Fibroendoscòpia
Biòpsia nasal Impedanciometría
Biòpsia oïda Laringoestroboscòpia
Electronistagmografia Laringoscòpia directa Microlaringoscòpia. Biòpsia
Emissions otoacústiques Logoaudiometria
Endoscòpia d'oïda Oteomisions acústiques
Endoscòpia laríngia flexible PAFF
Endoscòpia laríngia rígida Potenciales Evocados de Screening
Endoscòpia nasal Salpingoscòpia
Endoscòpia sinusal Vídeonistagmografia
Exploració microscòpica

Actes terapèutics
Cateterisme de trompes Extracció de cos estrany d'oïda
Cos estrany a la faringe Extracció de cos estrany del nas
Cos estrany a la laringe Tamponament nasal anterior
Electrocoagulacions i infiltracions per microlaringoscòpia Tamponament nasal posterior

Intervencions quirúrgiques
Abscés conducte auditiu extern Glomus jugulars
   Abscés cervical Glomus timpànic
Abscés paret nasal Glomus timpànic
Abscés pavelló auditiu Hematoma de caixa timpànica i hematoma pavelló auricular
Abscés retroauricular simple Imperforació de coanes. Correcció quirúrgica
Abscés tàbic nasal Implants coclears
   Abscés periamigdalar Intervencions menors
   Abscés parafaríngeo Laberintectomia total
Adenoïdectomia Laringectomia qualsevol tipus amb dissecció radical o funcional del coll
Amigdalectomia amb o sense adenoïdectomia Laringectomia. Qualsevol tècnica
Amigdaloreducció amb radiofreqüència Laringectomies parcials amb làser CO2
Antrotomia unilateral Laringofisura
Aritenoïdectomia i faxació de la corda vocal per sutura (microlaringoscòpia) Lligadura de l'artèria maxil·lar interna, transmaxil·lar
Atresi auris mínima i major Lligadura jugular
Audiocrirurgia per otitis adhesiva Mastoïdectomia
Avançament d'hioide Microcirurgia laríngia, papil·loma, pòlips, nòduls, quists i estenosis
Buidament petromastoide Miringoplàstia abordatge transmeatal
Cauterització d'envà o cornet Miringoplàstia abordatge retroauricular
Cirurgia de cornets Miringotomia i col·locació de tubs de drenatge
   Extracció de cua Miringotomia simple
   Extirpació Mucocele frontal o etmoïdofrontal
   Descongestió de submucosa quirúrgica Obertura amb làser CO2 de sinèquies laríngies
   Reducció de cornets amb radiofreqüència Obliteració de la cavitat mastoide
Cirurgia endoscopica nasal Osteoma de conducte auditiu extern
Cirurgia de base de crani espai parafaríngi i per via transfrontal Otoplàstia
Cirurgia de la punta nasal Pansinusitis. Tractament quirúrgic
Cirurgia intrapetrosa del nervi facial. Microcirurgia Papil.loma de faringe
Cirurgia traquial, tumors, estenosi, fístula amb plàstia o ingert Papil·loma o pòlip de conducte auditiu. Extirpació
Cirurgia valvular nasal Parotidectomia parcial conservadora del facial
Colesteatoma Parotidectomia radical
Cordectomia per via endoscòpica. Microcirurgia. Microcirurgia làser CO2 Parotidectomia total conservadora del facial
Cos estrany a la fosa nasal, via cruenta Parotidectomia parcial
Cos estrany a l'oïda, via cruenta Pòlip coanal
Cossos estranys als sins paranasals Pòlip nasal o faringi. Extirpació
Dacriocistorrinostomia endoscòpica Pòlip sagnat envà
Dacriocistorrinostomia amb làser Diodo Pòlip nasal. Quist dentari, paradentari, fisular i folicular
Decorticació per edema de Reinke (microlaringoscòpia) Punció si maxil·lar
Desbridament de pavelló auditiu per pericondritis abscessificada o hematoma Quist i fístura cervicofacials congènits. Tractament radical
Desbridament per otitis externa maligna Quist i tumor benigne del pavelló auditiu
Descompressió o by-pass del sac endolimfàtic Rànula
Dissecció funcional del coll Reconstrucció amb autotrasplantament de jejú amb miocrosutura vascular
Dissecció radical del coll Reconstrucció nasal
Drenatge abscés epiglotis (microlaringoscòpia) Reconstrucció paret posterior conducte auditiu extern
Drenatge timpà mastoide Reconstrucció plàstica nasal i facial després d'exèresi tumoral
Epiglotidotomia o epiglotidectomia per microlaringoscòpia Reconstrucció plàstica penjoll miocutani del pextoral major, de l'esternoclidomastoîdal, etc
Estenoidotomia intranasal a cel obert Reconstrucció timpaossicular
Esofagotomia cervical externa Resecció del penyal, càncer oïda mitja
Estapedectomia, Estapedotomia Resecció submucosa de l'envà. Septoplàstia nasal
Estenosi velopalatina Rinoplàstica correctora o funcional. Rinoplàtia externa
Etmoïdectomia intranasal o per via externa Secció transmeatal de la corda del timpà o del nervi de Jacobson
Extirpació de quist o formació gegant corda vocal, Epiglotis (microlaringoscòpia) Septoplàstia secundària
Extirpació del pavelló auricular Sinèquia nasal
Extirpació fístula dorsonasal Sinusitis maxil·lar o maxil·loetmoïdal, unilateral, frontal i esfenoïdal. Tractament quirúrgic radical
Extirpació glàndules sublingual i submaxil·lar Sinusitis maxil·lar, maxil·loetmoïdal, frontal, esfenoïdal bilateral. Tractament quirúrgic radical
Extirpació parcial de bandes ventricular i sutura (microlaringoscòpia) Tancament faringotomia un o varis temps
Extirpació quist dorsonasal Timpà esclerosi, temps reconstructiu
Extirpació tumor bucofaringi Timpanoesclerosi. Temps curatiu
Extirpació tumor cutani de cara, nas, pavelló auditiu Timpanoplàstia retroauricular
Extirpació tumor d'amígdala Timpanoplàstia transmeatal
Extirpació tumor de galta Tractament d'estenosi laringotraqueal
Extirpació tumor de llavi Tractament quirúrgic de l'ozena
Extirpació tumor de llengua Tractament quirúrgic de la paràlisi laringia
Faringoplàsties Tractament quirúrgic del si amb osteoplàsties
Fibroma de càvum Traqueotomia
Fístula i quist conducte tiroglòs Traqueotomia // Tancament de traqueotomia
Fistules orosinusals i oronasals, Tractament quirúrgic Trepanació del laberint. Laberintectomia parcial
Flegmó de sòl de la boca Tumor benigne cervical: exèresi i reconstrució
Flegmó i abscés sòl de la boca Tumor benigne conducte auditiu exter
Flegmó laringi. Excisió i drenatge Tumor benigne cervical: exèresi i reconstrució
Flegmó leferofaringi Tumor maligne cervical: exèresi i reconstrucció
Flegmó periamigdalí Tumor maligne d'oïda externa
Flegmó submandibular Tumor maligne de si paranasal
Fractura nasal oberta Tumor maligne rinosinusal
Fractura simple ossos propis del nas, correcció de traumatisme amb anestèsia local i general Uvulopalatofaringoplàstia
Frenell de llavi superior. Plàstia Uvulopalatoplàstia
Frenell lingual. Frenectomia Vaporització del paladar, per roncopatia crònica
Frenell lingual. Plàstia Secció nervi vestibular

Activitat Assistencial

Aquestes dades corresponen a l'any 2021

Hospitalització
% ingressos urgents  51,2%
Altes hospitalització  340
Altes CMA  165
Estada mitjana  3,86
Consulta Externa
Primeres visites  1.408
Visites successives  3.784
Total Visites  5.192
 
Interconsulta d'hospitalització  567
Interconsulta a urgències  805
Interconsulta hospitalització a domicili  1
Hospital de Dia
Sessions   14
Quiròfans
Programades amb ingrés  161
Urgents  61
CMA  160
ambulatòries  30
Intervencions totals  412
Altra Activitat
PROVES  
Acufenometria  1
Audiometria d'alta freqüència  1
Audiometria tonal  490
Audiometria verbal  3
Audiometrias  1
Endoscòpia faríngea (Faringoscòpia )  68
Endoscòpia nasal (Rinoscòpia)  26
Fibrolaringoscòpia flexible Standard  197
Potencials evocats auditius automàtics (screening)  2287
 
ALTRES VISITES  
Avaluació Comité  480
Primera visita d'infermeria  1
Segona opinió  6
Visita per cura d'infermeria  2
Visita successiva d'infermeria  1
 
TELEMEDICINA  
Consulta telefònica de/a pacient  1
Primera visita telefònica  9
Valoració de proves d'altres centres  1
Visita successiva a distància sense pacient  7
Visita successiva telefònica  505
Visita successiva telemàtica  3
 
ACTIVITAT INFERMERIA  
Cura de ferides i altres lesions  54
 
TRACTAMENTS  
Extracció endoscòpica cos estrany intraluminal del nas  1
Microotoscòpies  75
Substitució de cànula de traqueostomia  1
 
PROCED IQ  
Control d'epistaxi per tamponament nasal anterior  2
IQ menor consulta externa  1

Activitat Docent

Cronograma Rotacions: PDF

Protocol de supervisió del Resident: PDF

Pujar

©Informàtica TICs Gerència Territorial Lleida. Tots els drets reservats. Avís Legal